Професионална гимназия по електротехника

1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги

2. Информация за същността на всеки вид социална услуга

3. Практически насоки за действия при инцидент

4. Училищна политика за подкрепа за личното развитие на учениците