Професионална гимназия по електротехника

Стратегически план

на ПГ по електротехника

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА – ВАРНА

 

 

 

                                                                    Утвърждавам:

                                                                               Живка Москова

                                                                                                                Директор на ПГ по електротехника

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ

 

 ПЛАН

 

 

 

 

 

Актуализиран на заседание на педагогическия съвет

 

Протокол №1 / 28.09.2015г.