Професионална гимназия по електротехника

Проект

"Ученически практики"

Проект "Успех"

Проект "Нова възможност

за моето бъдеще"

Проект "Еразъм+"

Ученически Практики

 

филмите в сайта на МОН - тук

              Един от най-мащабните проекти на Професионална гимназия по електротехника по ОП „Развитие на човешките ресурси” е проектът „УСПЕХ“. Проектът стартира през 2011 година и приключи на 15 април 2015г. В рамките на  проекта  през четирите години се сформираха и осъществиха  дейности 64  клубa, ателиета, студия и академии с включени 810 ученици  от следните области на извънкласна дейност: Природоматематически науки; Хуманитарни науки; Здравословен начин на живот; Комуникативни умения на роден език; Комуникативни умения на чужд език; Граждански компетентности; Предприемачество  и Дигитални компетентности.

Основната цел на  проекта „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” беше създаване на условия за полезно ангажиране на свободното време, творческо стимулиране и изява, ефективно общуване, пълноценна социална интеграция  и  възможност за професионална ориентация. Чрез осигуряване на по-привлекателна училищна среда се създадоха условия за качествено образование и интелектуално и физическо развитие на всеки ученик посредством извънкласни занимания. Какви са резултатите и постиженията в края на проектните дейности:

- Създадени условия за полезно ангажиране и осмисляне на свободното време, превенция на съвременните проблеми, пълноценна социална интеграция, професионална ориентация и възможности за качествено образование и интелектуално и физическо развитие на всеки ученик, посредством извънкласни занимания и чрез осигуряване на по-привлекателна училищна среда.

- Развитие на допълнителни знания, умения и компетенции, с цел инвестиция за личностна, житейска и професионална реализация, мобилност и конкурентноспособност и нагласи за отговорности и права в гражданското общество.

- Гарантиране на равнопоставени условия, равни възможности и превенция на дискриминацията.

- Насърчаване на партньорството между училището и обществеността.

- Повишаване на мотивацията на учениците за участие в учебно-възпитателния процес  чрез разнообразни извънкласни форми, интерактивни методи, неформално общуване и активна технологична комуникация.

- Формиране на нагласи и умения за здравословен начин на живот, на обществено приемливи модели на поведение, на граждански и социални компетенции.

- Подобряване на уменията за комуникация, толерантност, гражданска позиция и активност, екипност и ограничаване на броя на учениците с деструктивно поведение.

- Създаване на условия за личностна изява и стимулиране и развитие на интереси чрез различни форми на извънкласни и извънучилищни дейности.

Чрез изпълнение на общата цел на проекта гимназията ни  е част от реализацията на целите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а именно да се даде възможност на младите хора да вземат активно участие в извънкласни и извънучилищни дейности с цел обогатяване на знания и усъвършенстване на умения за качествено образование, конкурентноспособност и житейска и професионална реализация. Извънкласните дейности формираха и  развиха личностни качества, способност за общуване и комуникация,  за самоусъвършенстване, дисциплиниране и успешно решаване на конфликти, поведение в гражданско общество. В участниците  се формираха качества като толерантност, екипност, предприемчивост, отговорност. Училищните активности спомогнаха и за развитието на аналитичното и перспективно мислене, на емоционални нагласи за възприемане на реалността, на поведение за спазване на нормите на гражданското общество.

Като част от приоритетно направление 4 “Подобряване на достъпа до образование и обучение” проектът даде възможност за разнообразяване и обогатяване на училищния и социален живот на младите хора, осмисля свободното им време, стимулира тяхното физическо, интелектуално и личностно развитие и повиши качеството на образованието им.

 

 

 

 

тук

 ПГ по електротехника – Варна приключи работа по проект „Нова възможност за моето бъдеще” по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.03-0001 "Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности”. Целта на проекта е да създаде и изпробва Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности. ПГ по електротехника валидира знания и умения по 4 професии – Електротехник, Техник на енергийни съоръжения и инсталации, Техник на компютърни системи и Програмист. Особено голям бе интересът към професията Електротехник. В проектния период 2013 – 2014г. начално консултиране са преминали 51 участници, сертификати получиха както следва: специалност „Промишлена електроника” – 1 бенефициент, специалност „ Компютърни мрежи” – 5 бенефициенти, специалност „ Електрически инсталации” – 25 бенефициенти.