Професионална гимназия по електротехника

Карта сайт

Начало

Прием

Защо да избера ПГЕ?

График на дейностите по прием

Прием професии и специалности

Топлотехника

Системно програмиране

Приложно програмиране

Компютърни мрежи

Електрически инсталации

Електрообзавеждане

Промишлена електроника

Защитени професии

Балообразуване

Програми и проекти

Училищни

Национални

Международни

Международни - приключили

Международни - Твоят час

Международни - Ученически практики

Програма за превенция на ранно напускане на училище

Програма за предоставени равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи

Училищни нормативни документи

Стратегия на ПГ по електротехника

Правилник на училището

Годишен план на училището

Безопасност на движението

Процедури за сигнали и жалби

Достъп до информация

Вътрешни правила за валидиране

Правилник за БУВОТ

Етичен кодекс

Административно обслужване

Спортен календар

Правила за действие при тормоз

Правила за работа в условията на Covid -19

Обучение

Седмично разписание

Типови учебни планове

Училищни учебни планове

Мерки за повишаване качеството на ПОО

Обществен съвет

Обществен съвет

Протоколи на ОС

Делeгиран бюджет

Делeгиран бюджет и отчети за касово изпълнение на бюджета

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Открити процедури по ЗОП

Публични покани по ЗОП

Въпроси и отговори

Стипендии

Правила за отпускане на стипендии и заявления

Администрация

Индикативен списък на услуги

Електронни услуги

Сигнали

Оценка на административно обслужване

Сигнали за тормоз

Сигнали за нередности

Училищно настоятелство

Училищно настоятелство

Бюджет УН

Училище за родители

Училище за родители

Правила за безопасен интернет

Препоръки относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда

Наръчник за родители

Правила за безопасност в интернет

Ученически парламент

Ученически парламент

За нас

Благодарствени писма

Партньори

Самооценка

Другите за нас

Контакти

Адрес на училището, телефони за връзка и Е-mail