Професионална гимназия по електротехника

 

Бъдещето зависи от мен

Направи добро и

 го разкажи

Всички в час

Виртуална библиотека


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА – ВАРНА УЧИЛИЩЕН ПРОЕКТ „БЪДЕЩЕТО ЗАВИСИ ОТ МЕН” 2014/ 2015 година Училищен екип за координиране на проекта 1. Лъчезар Стамов – ръководител 2. Калина Тодорова - сътрудник 3. Силвия Атанасова - сътрудник 4. Йорданка Димитрова – сътрудник 1. Обосновка на проекта Нашият проект следва добрите практики, утвърдени в света, и се основава на подход, насочен към цялото училище. Опитът и проучванията показват, че програмите са максимално ефективни, ако всички в училище – от ученика и учителя до помощния и ръководния персонал - полагат координирани и последователни усилия за създаване на по-сигурна училищна среда. Първата стъпка е мотивационна кампания за включване в проекта. С нея се цели, от една страна, максимално точно да се назове и идентифицира проблемът на нивото на цялото общество, а от друга - обществото е поканено да подкрепи проекта, с което се осигурява съпричастността и отговорността на всички. Наличието на социална подкрепа е и послание - не сте сами, ние всички заедно искаме да спрем насилието. Тук е важно да споменем, че проблемът с насилието между децата е проблем на цялото ни общество и само усилията на всички могат да доведат до конкретни резултати, въпреки че училището често се натоварва с големи обществени очаквания, включително и с това да се справи с насилието и тормоза между децата. Мотивационната кампания ще спомогне и за създаване на една подкрепяща училището среда, в която всички институции, местни власти, отделни лица, общността като цяло подпомагат усилията на училището за повишаване на социалната компетентност на ученика и създаване на още по-добри условия за личностово израстване на децата в училищна среда. 2. Основни цели: • Ограничаване на дезаптивното поведение включително всякакви форми на насилие и тормоз;
• Подпомагане процеса на утвърждаване на ценностна система и норми на поведение у учениците;
• Превенция на противообществените прояви и отпадането от училище. 3. Постигането на целта е възможно само при последователното изпълнение на следните стъпки: Първа стъпка: ОСЪЗНАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ И АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОЕКТА.
• дейности на ниво клас;
• дейности на ниво училище;
• дейности с родителите.
Втора стъпка: СЪТРУДНИЧЕСТВО С ОБЩНОСТТА Трета стъпка: РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА НА ДЕТЕТО ЧРЕЗ ПРОГРАМИ ЗА ГРАЖДАНСКО И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ.
Четвърта стъпка: ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С УПОТРЕБАТА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ И ТРАФИК НА ХОРА.
Пета стъпка: СТИМУЛИРАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ Училището освен да планира трябва и да извърви тези стъпки със съгласието и желанието на всички работещи в него. Активността и настойчивостта на колегите в училище ще са решаващи, тъй като няма кой друг, освен тях, да осъществи описаните дейности. Отговорността за успеха на проекта е в ръцете на училището, на колегите и на съвета, който ръководи проекта.. 4. Целева група: 1. Ученици в ПГ по електротехника - Варна на възраст от VІІІ, ІХ и Х клас.
2. Родители на ученици от ПГ по електротехника - Варна
3. Педагогически състав на ПГ по електротехника - Варна 5. Основни дейности  Анализиране и обсъждане на данните от психологическите измервания. Дискусионен форум за предложения и обсъждане.
Изпълнител: ръководител
Срок: 11.2014г  Сформиране на екипи от ученици за работа с връстници за взаимопомощ, превенция и борба с тормоза в училище и трафик на хора.
Изпълнител: психолог
Срок: целогодишен  Разпространение по училищните табла на брошури с информация по наболели теми – агресия, тормоз, помощ при насилие, превенция на употреба на наркотични вещества и др.
Изпълнител: психолог, сътрудници
Срок: целогодишно  Наблюдение на учениците за дезадаптивно поведение и обучение в сътрудничество с компетентните органи при необходимост от подаване на сигнал за дете в риск.
Изпълнител: всички служители в ПГЕ-Варна
Срок – целогодишно  Водене на групова и индивидуална работа с ученици, учители и родители - тренинг за себепознание, социални компетентности, мотивация и целеполагане.
Изпълнител: психолог
Срок: целогодишно  Подпомагане процеса на адаптация и утвърждаване на ценностна система и норми на поведение у новопостъпилите ученици.
Изпълнител: психолог
Срок: целогодишно  Сътрудничество с изградените клубове по интереси в ПГЕ за включването на ученици, с прояви на агресия. Изпълнител: ръководител, сътрудници
Срок: целогодишно 6. Участници и партньори.
Основни партньори на училището при изпълнението на проекта са МКБППМН в район „Младост”-гр. Варна, отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”, Детска педагогическа стая, ОКБППМН към дирекция „Превенции” - община Варна, педагогически състав, родители и ученици от ПГ по електротехника. Представителите на училищната общност ще бъдат обучени в екипна работа за взаимопомощ и изпълнение на целите на проекта. 7. Определяне на индикатори за успех.
За постигане на основните цели и очаквани резултати е предвидено емпирично изследване в началото и в края на проекта чрез въпросници, анкети, дискусии. Критерии са висока тревожност, приемане на другите, агресивно поведение и чести конфликти между учениците. При ефективно изпълнение на задачите по проекта се очаква спадане на тревожността, удържане на импулсивността, адаптивно поведение и ниска конфронтация между учениците, което ще рефлектира върху цялостната обстановка и училището ще се превърне в желана и харесвана среда за растеж и развитие на младите хора.
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА-ВАРНА УЧИЛИЩЕН ПРОЕКТ ВСИЧКИ В ЧАС
2014/2015 ГОДИНА Училищен екип за координиране на проекта № Име и фамилия Роля в екипа
1. Мариана Банкова Ръководител
2. Мариана Въргулева Координатор
3. Ивайло Георгиев Председател на Ученически съвет Сътрудник ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА 1. Обосновка на проекта. Всички отсъствия са откъсване от учебния процес, свързано с пропуски в знанията, скъсване на логическите връзки в преподаваното учебно съдържание, понижени резултати. Налице е необходимост от предприемане на конкретни мерки за намаляване на безпричинните отсъствия, както и превантивни за намаляване заболеваемостта на учениците чрез повишаване на здравната им култура. Настоящият проект „Всички в час“ е разработен в изпълнение на Правилника за дейността на училището за намаляване на броя на извинените и неизвинените отсъствия на учениците. 2.1. Обща цел: Чрез изграждане на система от мерки и дейности да се намали броя на безпричинните извинени и неизвинени отсъствия на учениците, както и чрез превантивни мерки да се снижи заболеваемостта на учениците и свързаните с това отсъствия по болест. 2.2. Конкретни цели 1. Да мотивира учениците за недопускане на отсъствия, чрез изграждане на система за оценка, сравнение и поощряване на класовете и учениците с най-малко отсъствия;
2. Да укрепи и задълбочи връзката с родителите и родителския актив за съвместни дейности за намаляване на безпричинните отсъствия на учениците;
3. Да повиши здравната култура на учениците, като превантивна мярка срещу отсъствията по болест. 2.3. Очаквани резултати: Очакван резултат 1: Намален брой на неизвинените отсъствия с над 10% спрямо отсъствията през учебната 2013/2014 година; Очакван резултат 2: Намален брой на извинените отсъствия с над 10% спрямо отсъствията през учебната 2013/2014 година; Очакван резултат 3: Създадена система за наблюдение и контрол на отсъствията и учредени годишни награди за поощряване на класовете и учениците с най-малко извинени и неизвинени отсъствия. Очакван резултат 4: Затвърдени и задълбочени връзки с родителите като превантивна мярка за недопускане на безпричинни отсъствия от учениците, чрез своевременен контакт за уведомяване при отсъствие. 3. Целева група.
Учениците от VІІІ – ХІІ класове 4. Основни дейности: 4. Участници и партньори. За участие в проекта ще бъдат привлечени всички ученици, класните ръководители, родителската общност, както и медицинските лица в ПГ по електротехника. 5. Определяне на индикатори за успех. Индикатори за успех са: - Намаления брой на неизвинените отсъствия, месечно, по отношение на отсъствията през предходната година;
- Намален брой на извинените отсъствия;
- Засилена мотивация за включване в съревнованието между класовете и ндивидуално;
- Засилен контрол от страна на родителите.
________________________________________________________________________________ 6. Ресурси за реализиране на проекта: Училището ще използва собствени ресурси за информираност и публичност – информационна витрина, училищен вестник, интернет сайт и печатни материали. 7. Бюджет

                        Развитието на науката и технологиите налагат ново отношение към подрастващите и тяхната подготовка за бъдеща реализация. Развитието на творческото им мислене и въображение е основна цел на образователно възпитателния процес. Отговорното отношение на самите ученици към този процес и към самите себе си е предпоставка за по-добра подготовка и по-успешна реализация. Едновременно с това младежите във възрастта на средното образование губят интерес и желание за обучение, което води до голям брой безпричинни отсъствия, както извинени, така и неизвинени. Съвременният живот, съчетан с ниска здравна култура, много често довежда до чести и неконтролирани заболявания на учениците, което също увеличава броя на извинените отсъствия. Всички отсъствия са откъсване от учебния процес, свързано с пропуски в знанията, скъсване на логическите връзки в преподавания материал, понижени резултати  при оценяване и като краен резултат – ниско ниво на знания за голяма част от учениците.  Налице е необходимост от предприемане на конкретни мерки за намаляване на безпричинните неизвинени отсъствия, както и превантивни мерки за намаляване заболеваемостта на учениците, чрез повишаване на здравната им култура.

                           Настоящият проект „ВСИЧКИ В ЧАС“ е разработен в изпълнение на Правилника за дейността на училището  за намаляване на броя на извинените и неизвинени отсъствия на учениците от ПГ по електротехника - Варна.

                        Развитието на науката и технологиите налагат ново отношение към подрастващите и тяхната подготовка за бъдеща реализация. Развитието на творческото им мислене и въображение е основна цел на образователно възпитателния процес. Отговорното отношение на самите ученици към този процес и към самите себе си е предпоставка за по-добра подготовка и по-успешна реализация. Едновременно с това младежите във възрастта на средното образование губят интерес и желание за обучение, което води до голям брой безпричинни отсъствия, както извинени, така и неизвинени. Съвременният живот, съчетан с ниска здравна култура, много често довежда до чести и неконтролирани заболявания на учениците, което също увеличава броя на извинените отсъствия. Всички отсъствия са откъсване от учебния процес, свързано с пропуски в знанията, скъсване на логическите връзки в преподавания материал, понижени резултати  при оценяване и като краен резултат – ниско ниво на знания за голяма част от учениците.  Налице е необходимост от предприемане на конкретни мерки за намаляване на безпричинните неизвинени отсъствия, както и превантивни мерки за намаляване заболеваемостта на учениците, чрез повишаване на здравната им култура.

                           Настоящият проект „ВСИЧКИ В ЧАС“ е разработен в изпълнение на Правилника за дейността на училището  за намаляване на броя на извинените и неизвинени отсъствия на учениците от ПГ по електротехника - Варна.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА-ВАРНА УЧИЛИЩЕН ПРОЕКТ ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА
2014/2015 ГОДИНА Училищен екип за координиране на проекта № Име и фамилия Роля в екипа
1. Емилия Пехливанова ръководител
2. Татяна Николова координатор
3. Мария Гроздева сътрудник ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА 1. Обосновка на проекта. Утвърждаването на съвременните технологии и превръщането им в унифицирани стандарти, превръща света ни в едно изключително динамично и пълно с предизвикателство място. На това място потокът от информация е толкова силен, че е необходимо време за синтезиране на основните елементи, изграждащи една познавателна среда, даваща самочувствие, съвременни знания и опит. „Виртуална библиотека“ предлага виртуални уроци, образователни проекти, тестове, задачи подпомагащи самоподготовката, проверката и оценката на знанията и уменията на учениците на едно място. 2. Цели: 2.1. Обща цел: Обогатяване на електронната виртуална библиотека, достъпна за всички, по всяко време, на всяко място, като предпоставка за развитие на базирани електронни знания. 2.2. Конкретни цели 1. Да подпомага процеса на самоподготовка на учениците по всички предмети, в това число и по тези, за които няма одобрени и отпечатани учебници;
2. Да стимулира творческите изяви на ученици и учители;
3. Да подпомага процеса на споделяне на добри педагогически практики. 2.3. Очаквани резултати: Очакван резултат 1:Създадени и публикувани в интернет сайта на училището учителски и ученически разработки по учебното съдържание; Очакван резултат 2: Създадена картотека от материали и тестове по всички учебни предмети. 3. Целева група.
Учениците от VІІІ – ХІІ класове и учителите по всички учебни предмети. 4. Основни дейности: 5. Участници и партньори. За участие в проекта ще бъдат привлечени ученици и учители. 6. Определяне на индикатори за успех. Индикатори за успех са: - Създаден богат набор от електронни учебни ресурси – уроци, презентации, сайтове, тестове, картотекирани и приложени във Виртуалната библиотека;
- Активно прилагане на разработените материали в интерактивното обучение на учениците;
- Създадена система за мотивиране на ученици и учители за креативно мислене и разгръщане на творческия потенциал_ за успешна реализация. _____________________________________________________________________________ 7. Ресурси за реализиране на проекта: Училището ще използва собствени ресурси за информираност и публичност – информационна витрина, училищен вестник, интернет сайт и печатни материали. 8. Бюджет
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА-ВАРНА УЧИЛИЩЕН ПРОЕКТ ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА
2014/2015 ГОДИНА Училищен екип за координиране на проекта № Име и фамилия Роля в екипа
1. Емилия Пехливанова ръководител
2. Татяна Николова координатор
3. Мария Гроздева сътрудник ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА 1. Обосновка на проекта. Утвърждаването на съвременните технологии и превръщането им в унифицирани стандарти, превръща света ни в едно изключително динамично и пълно с предизвикателство място. На това място потокът от информация е толкова силен, че е необходимо време за синтезиране на основните елементи, изграждащи една познавателна среда, даваща самочувствие, съвременни знания и опит. „Виртуална библиотека“ предлага виртуални уроци, образователни проекти, тестове, задачи подпомагащи самоподготовката, проверката и оценката на знанията и уменията на учениците на едно място. 2. Цели: 2.1. Обща цел: Обогатяване на електронната виртуална библиотека, достъпна за всички, по всяко време, на всяко място, като предпоставка за развитие на базирани електронни знания. 2.2. Конкретни цели 1. Да подпомага процеса на самоподготовка на учениците по всички предмети, в това число и по тези, за които няма одобрени и отпечатани учебници;
2. Да стимулира творческите изяви на ученици и учители;
3. Да подпомага процеса на споделяне на добри педагогически практики. 2.3. Очаквани резултати: Очакван резултат 1:Създадени и публикувани в интернет сайта на училището учителски и ученически разработки по учебното съдържание; Очакван резултат 2: Създадена картотека от материали и тестове по всички учебни предмети. 3. Целева група.
Учениците от VІІІ – ХІІ класове и учителите по всички учебни предмети. 4. Основни дейности: 5. Участници и партньори. За участие в проекта ще бъдат привлечени ученици и учители. 6. Определяне на индикатори за успех. Индикатори за успех са: - Създаден богат набор от електронни учебни ресурси – уроци, презентации, сайтове, тестове, картотекирани и приложени във Виртуалната библиотека;
- Активно прилагане на разработените материали в интерактивното обучение на учениците;
- Създадена система за мотивиране на ученици и учители за креативно мислене и разгръщане на творческия потенциал_ за успешна реализация. _____________________________________________________________________________ 7. Ресурси за реализиране на проекта: Училището ще използва собствени ресурси за информираност и публичност – информационна витрина, училищен вестник, интернет сайт и печатни материали. 8. Бюджет

Дейност Приблизителна стойност, лв.

1.2.Годишни награди:

- най-добре разработен учебен курс

- най-добре разработен тест

- най-добре разработен образователен сайт

 

 

До 100 лв.

 

  До 50 лв.

 

До 200 лв.