Професионална гимназия по електротехника

 

Общуване без агресия

Направи добро и

 го разкажи

Всички в час

Виртуална библиотека

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА – ВАРНА

 

 

 

УЧИЛИЩЕН ПРОЕКТ

 

„ОБЩУВАНЕ БЕЗ АГРЕСИЯ”

 

 2013/ 2014 година

 

 

Училищен екип за координиране на проекта

 

 

1. Лъчезар Стамов – ръководител

2. Наталия Димитрова – сътрудник

3. Даниела Йорданова - сътрудник

 

 

 

1. Обосновка на проекта

 

 

          Настоящият проект представлява нов подход чрез практически методи в  помощ на училищната политика за превенция и  противодействие на училищният тормоз (агресивното поведение) в ПГ по електротехника-Варна.

          Агресията при юношите в учебна среда, рефлексията върху родители и учители на този проблем, поставят агресивното поведение на преден план, като част от проблематиката на личностното израстване и успешната адаптация на всеки, свързан с училищната общност.

Изхождайки от  качествата на всеки индивид като личност  с индивидуални потребности и възможности, проектът лансира тезата, че масовото насилствено поведение може да се коригира както в голяма група ученици, така и с индивидуален подход, което покрива целите и методите на работа по проекта.

         Според изследване на Дружеството на психолозите в България, повече от 27% от учениците в българските училища са жертви на тормоз – пряко или косвено. Основният проблем е системната агресия или тормозът – повече психически, отколкото физически. Психологическият профил на децата-насилници и децата-жертви е идентичен.  Методите за справяне с дезадаптивното поведение и насилието в социалната среда не са достатъчно ефикасни и агресията ескалира в среда, каквато е училището, в която учениците се чувстват по-тревожни и не успяват да задържат импулсите си.

          Проектът „Общуване без агресия” обхваща цялата училищна общност с акцент за въздействие директно върху учениците за превенция на агресивното поведение чрез личностово израстване, подобряване на комуникативните умения, подпомагане процеса на утвърждаване на ценностната система, възпитаване в норми и правила на поведение в учебна среда, психологична подкрепа, превенция на насилието - физическо и психическо, превенция на противообществени прояви и отпадане от училище и др. Взаимствани са принципи на работа от ефективни чуждестранни програми за противодействие на агресията:

1. Подкрепа, положителен интерес  и привличане на възрастните;

2. Строги норми и ограничаване на неприемливото поведение;

3. Последователност в прилагането на ненаказателни, нефизически санкции за нарушаването на правилата и неприемливото поведение;

4. Активно включване на възрастните в ролята им на авторитети и в ролеви модели.

          Основният принцип на проекта е прилагането на цялостен училищен подход, координиране на участниците в училищната общност и създаване на по-сигурна училищна среда. Проектът  предвижда теоритично и практическо обучение на учители и родители като част от общата структура за превенция на тормоза.

 

 

2. Обща цел

 

Намаляване проявите на тормоз сред учениците в ПГ по електротехника -Варна.

 

 

 

2.1 Конкретни цели:

 

1. Установяване на адекватни правила и наказания във връзка с всяка една проява на тормоз в училищната среда.

2. Създаване на информационна мрежа по проблемите  на агресията.

3. Създаване на система за превенция и намеса при тормоз в училището.

4. Обучаване на учениците в лични и социални умения.

5. Привличане на родители и учители в съпричастност към проблемите на агресивното поведение.

6. Обучение на екипи от всяко ниво на училищната общност в превенция, намеса и разрешаване на проблемно поведение.

7. Намаляване на агресивните прояви в учебната среда.

 

 

2.2. Очаквани резултати

 

1. Разпознаване от целевата група на основните елементи и рискове на агресивното поведение.

2. Формиране на пространство за открита работа с тормоза и агресивното поведение.

3. Благоприятна учебна среда за развитие: взаимоотношения, основани на взаимно уважение и зачитане на личността.

4. Подобрена комуникация и постоянна обратна връзка в училищната общност.

5. Ефективни умения на учениците за адаптиране в ситуация на насилие.

6. Заинтересованост и участие на възрастните в практически занятия и тренинги по темата „Общуване без агресия”.

7. Работещ механизъм за реагиране при всяка проява на тормоз и насилие.

 

 

 

 

3. Целева група:

1. Ученици в ПГ по електротехника - Варна на възраст от VІІІ, ІХ и Х клас.

2. Родители на ученици от ПГ по електротехника - Варна

3. Педагогически състав на ПГ по електротехника - Варна

 

 

 

 

4. Основни дейности

 

 

1. Оценка на проблема с училищният тормоз чрез дискусии с цялата училищна общност, въпросници, анкети и др.

 

Изпълнител: Класни ръководители

Срок: в началото и края на учебната година

 

 

 

2. Изготвяне на план за противодействие на училищния тормоз. Анализиране и обсъждане на данните от психологическите измервания. Дискусионен форум за предложения и обсъждане.

Изпълнител: ръководител

Срок: 11.2013г

 

3. Създаване на координационен съвет за планиране, проследяване и координиране на усилията за справяне с тормоза.

Изпълнител: ръководител

Срок: 11.2013

 

4. Сформиране на екипи от ученици за работа с връстници за взаимопомощ, превенция и борба с тормоза в училище.

Изпълнител: психолог

Срок: целогодишен

 

5. Изграждане на информационна мрежа в училищната среда по проблемите на агресивното поведение и обстановката в ПГЕ-Варна: поместване на публикации, статии, анкети в сайта на ПГЕ-Варна, разпространение по училищните табла на брошури с информация по наболели теми – агресия, тормоз, помощ при насилие и др., водене на регистър в дневник на учителя при негативни прояви на учениците и др.

Изпълнител: психолог, сътрудници

Срок: целогодишно

 

6. Наблюдение на учениците за дезадаптивно поведение, насилие, агресивни прояви и обучение в сътрудничество с компетентните органи при необходимост от подаване на сигнал за дете в риск.

Изпълнител: всички служители в ПГЕ-Варна

Срок – целогодишно

 

7. Индивидуална психологична консултативна работа с ученици, учители и родители по темата за агресията и насилието в училище.

Изпълнител: психолог

Срок: целогодишно

 

8. Водене на тренинг-група за ученици   - тренинг за себепознание, социални компетентности, надграждане на умения, адаптация към училищната среда, мотивация и целеполагане.

Изпълнител: психолог

Срок: целогодишно

 

9. Водене на тренинг-група за ученици  – Група за учене чрез личния опит. Тренинг на казуси, обсъждания и ролеви игри, дебати и събеседвания, разиграване на реални случаи на агресия и начините за справяне.

Изпълнител: психолог

Срок: целогодишно

 

 

10.  Включване на експерти в обучението на учениците и на  педагогическия персонал при работа с кризи и насилие.

Изпълнител: психолог

Срок: целогодишно

 

11. Регулярни срещи на екипите за съгласуване на действията и интереси, обмен на информация и обезпечаване на потребностите по проекта.

Изпълнител: ръководител

Срок : целогодишен

 

12. Партньорство в съвместни програми с местни и национални структури, организации и специалисти в полза на превенцията и борбата с училищния тормоз.

Изпълнител : ръководител

Срок: целогодишен

 

13. Сътрудничество с изградените клубове по интереси в ПГЕ за  включването на ученици, с прояви на агресия.

Изпълнител: ръководител, сътрудници

Срок: целогодишно

 

5. Участници и партньори.

Основни партньори на училището при изпълнението на проекта са

МКБППМН в район „Младост”-гр. Варна, отдел „Закрила на детето”, Дирекция „Социално подпомагане”, Детска педагогическа стая, ОКБППМН към дирекция „Превенции” - община Варна, педагогически състав, родители и ученици от ПГ по електротехника. Представителите на училищната общност ще бъдат обучени в екипна работа за взаимопомощ и изпълнение на целите на проекта.

 

6. Определяне на индикатори за успех.

За постигане на основните цели и очаквани резултати  е предвидено емпирично изследване в началото и в края на проекта чрез въпросници, анкети, дискусии. Критерии са висока тревожност, импулсивност, агресивно поведение и чести конфликти между учениците. При ефективно изпълнение на задачите по проекта се очаква спадане на тревожността, удържане на импулсивността, адаптивно поведение и ниска конфронтация между учениците, което ще рефлектира върху цялостната остановка и училището ще се превърне в желана и харесвана среда за растеж и развитие на младите хора.

 

 

 

 

 Необходимостта от работа по този проект произтича от реалността - позабравени общочовешки морални ценности, нарастваща агресия, ширеща се апатия, липса на житейски идеали и цели, снижена граница на толерантност и търпимост към различията, липса на вяра в доброто и добрите хора. 2.1. Основни цели: -намаляване на агресията сред учениците;
-утвърждаване на идеята за правене на добро;
-личностно развитие чрез самооценка;
-създаване на интерес за откриване на добрите дела и добрите хора. 2.2. Основни резултати: - да се научат да разбират многообразието на доброто в ежедневието; - да оценяват смисъла на доброто,което правим; - да се стимулират да правят добро; - да се възпитават в посока на придобиване на потребност от правене на добро.

                        Развитието на науката и технологиите налагат ново отношение към подрастващите и тяхната подготовка за бъдеща реализация. Развитието на творческото им мислене и въображение е основна цел на образователно възпитателния процес. Отговорното отношение на самите ученици към този процес и към самите себе си е предпоставка за по-добра подготовка и по-успешна реализация. Едновременно с това младежите във възрастта на средното образование губят интерес и желание за обучение, което води до голям брой безпричинни отсъствия, както извинени, така и неизвинени. Съвременният живот, съчетан с ниска здравна култура, много често довежда до чести и неконтролирани заболявания на учениците, което също увеличава броя на извинените отсъствия. Всички отсъствия са откъсване от учебния процес, свързано с пропуски в знанията, скъсване на логическите връзки в преподавания материал, понижени резултати  при оценяване и като краен резултат – ниско ниво на знания за голяма част от учениците.  Налице е необходимост от предприемане на конкретни мерки за намаляване на безпричинните неизвинени отсъствия, както и превантивни мерки за намаляване заболеваемостта на учениците, чрез повишаване на здравната им култура.

                           Настоящият проект „ВСИЧКИ В ЧАС“ е разработен в изпълнение на Правилника за дейността на училището  за намаляване на броя на извинените и неизвинени отсъствия на учениците от ПГ по електротехника - Варна.

                        Развитието на науката и технологиите налагат ново отношение към подрастващите и тяхната подготовка за бъдеща реализация. Развитието на творческото им мислене и въображение е основна цел на образователно възпитателния процес. Отговорното отношение на самите ученици към този процес и към самите себе си е предпоставка за по-добра подготовка и по-успешна реализация. Едновременно с това младежите във възрастта на средното образование губят интерес и желание за обучение, което води до голям брой безпричинни отсъствия, както извинени, така и неизвинени. Съвременният живот, съчетан с ниска здравна култура, много често довежда до чести и неконтролирани заболявания на учениците, което също увеличава броя на извинените отсъствия. Всички отсъствия са откъсване от учебния процес, свързано с пропуски в знанията, скъсване на логическите връзки в преподавания материал, понижени резултати  при оценяване и като краен резултат – ниско ниво на знания за голяма част от учениците.  Налице е необходимост от предприемане на конкретни мерки за намаляване на безпричинните неизвинени отсъствия, както и превантивни мерки за намаляване заболеваемостта на учениците, чрез повишаване на здравната им култура.

                           Настоящият проект „ВСИЧКИ В ЧАС“ е разработен в изпълнение на Правилника за дейността на училището  за намаляване на броя на извинените и неизвинени отсъствия на учениците от ПГ по електротехника - Варна.

                        Развитието на науката и технологиите налагат ново отношение към подрастващите и тяхната подготовка за бъдеща реализация. Развитието на творческото им мислене и въображение е основна цел на образователно възпитателния процес. Отговорното отношение на самите ученици към този процес и към самите себе си е предпоставка за по-добра подготовка и по-успешна реализация. Едновременно с това младежите във възрастта на средното образование губят интерес и желание за обучение, което води до голям брой безпричинни отсъствия, както извинени, така и неизвинени. Съвременният живот, съчетан с ниска здравна култура, много често довежда до чести и неконтролирани заболявания на учениците, което също увеличава броя на извинените отсъствия. Всички отсъствия са откъсване от учебния процес, свързано с пропуски в знанията, скъсване на логическите връзки в преподавания материал, понижени резултати  при оценяване и като краен резултат – ниско ниво на знания за голяма част от учениците.  Налице е необходимост от предприемане на конкретни мерки за намаляване на безпричинните неизвинени отсъствия, както и превантивни мерки за намаляване заболеваемостта на учениците, чрез повишаване на здравната им култура.

                           Настоящият проект „ВСИЧКИ В ЧАС“ е разработен в изпълнение на Правилника за дейността на училището  за намаляване на броя на извинените и неизвинени отсъствия на учениците от ПГ по електротехника - Варна.