Професионална гимназия по електротехника

                   ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА - ВАРНА

 

УТВЪРЖДАВАМ:

                           Ж. Москова

                         Директор на ПГ по електротехника

 

 

 

 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЧИЛИЩЕ

 

В Ъ В Е Д Е Н И Е

Училищната програма за превенция на ранното напускане на ученици е разработена в контекста на Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване. Превенцията на социалното изключване е свързана с по-добро образование и грижи, насочени към осигуряване за всички ученици на възможности за най-добър старт в живота.

 

Принципи

Училищната програма за превенция на ранното напускане на ученици кореспондира с темата за включващото образование като предпоставка за предотвратяване на социалното изключване. Базира се на основни принципи на включващото образование:

 • Всеки ученик има право на образование и трябва да има равен достъп до образование;

• Всеки ученик може да учи и да се възползва от предимствата, които образованието дава;

 • В образователния процес не се допуска дискриминация, основана на раса, народност, пол, етническа принадлежност, социален произход, вероизповедание, обществено положение, увреждане или друг статус;

 • Включващото образование предполага промени в образователната система, за да може тя да се адаптира към потребностите на конкретния ученик в много по- голяма степен, отколкото той да се адаптира към системата;

• Различията между учениците са източник на многообразие и богатство, а не на проблеми;

• Възгледите и мнението на ученика трябва да бъдат взети предвид при неговото участие в училище. Той следва да бъде стимулиран да участва активно в образователния процес;

 • Всички аспекти на образованието, програми и методи на преподаване, както и формите на комуникация следва да бъдат адаптирани, за да се създадат възможности за включване.

 Визия

 Програмата за превенция на ранното напускане на ученици се основава на иновативно, гъвкаво и личностно-ориентирано обучение:

 • учениците да получат пълноценни знания, умения и компетентности;

• да се изградят като свободни и морални личности, способни да живеят и работят заедно, да общуват помежду си, да поемат отговорности в демократично гражданско общество;

 • да развиват творческите си заложби и способности;

• да изградят умения и навици за здравословен начин на живот;

 • училището да се утвърди като конкурентноспособен и привлекателен център за всички, подлежащи на задължително обучение.

 Визията на ПГ по електротехника - гр. Варна като училище, осигуряващо ефективна, качествена и достъпна подкрепа за ученици, застрашени от ранното напускане на училище, която осигурява пълноценна личностна реализация в училищния живот, се фокусира върху:

• разнообразни дейности, насочени към удовлетворяване на желанията и потребностите на учениците;

• съчетаване на класно-урочни, извънурочни и извънкласни форми на обучение, възпитание и социализация;

 • работа с талантливи ученици;

• работа с ученици в неравностойно социално положение;

• работа с ученици със специални образователни потребности;

• работа с ученици с различна етническа принадлежност;

• уютна и функционална образователна среда

 

Идентификация на проблема

 

Като рискови фактори, предшестващи ранното напускане на училище, могат да се идентифицират:

 • Продължително отсъствие от училище;

• Проблемна семейна среда;

 • Трудна адаптация към изискванията в училище

 

                                        SWOT-АНАЛИЗ

Силни страни:

 • Квалифицирани учители;

 • Интерактивни методи на обучение, използване на ИКТ;

• Извънкласни дейности;

• Възможности за изява;

• Създаване на приятелска среда;

 • Много добра материална база;

• Работа по проекти

 Слаби страни:

• Липса на регистър на ученици, застрашени от отпадане;

• Недостатъчна роля на ученическото самоуправление за създаване на подкрепяща среда за ученици, застрашени от отпадане;

 • Недостатъчно мотивирани учители за справяне с проблема;

• Недостатъчна ефективност на взаимодействието „училище – родители”;

 • Относително голям брой извинени и неизвинени отсъствия на учениците;

 

 Възможности:

• кандидатстване по различни програми, насочени към финансиране на превантивни по отношение на отпадането дейности;

• ранно идентифициране на учениците в риск;

• нови форми за по-ефективно ангажиране на родителите;

• ефективно включване на училищните и ресурсите на местната общност при реализиране на дейностите за превенция на отпадането от училище;

• обучение на педагогическия екип да идентифицира и решава социалните, образователните, поведенческите и други проблеми, които поставят учениците в риск да отпаднат от училище;

• разработване и прилагане на обучителни, извънкласни и извънучилищни програми за мотивиране и задържане на учениците, консултиране, професионално ориентиране и чрез активна работа със семейството;

• разширяване на връзките с извънучилищните институции

 Заплахи:

 • Недостатъчно грижи и заинтересованост от страна на родителите;

 • Липса на ефективни санкции за родителите;

 • Нисък жизнен стандарт на част от населението;

• Проблеми в семействата, водещи до отпадане на ученици от училище;

• Липса на финансови възможности за подкрепа на застрашените от отпадане

 ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Обща цел: Създаване на подкрепяща среда за учениците в училище

 Подцели:

1. Изграждане на мотивация за посещение на училище и участие в живота на училищната общност

 • Индикатор за постигане – неизвинени и извинени отсъствия (намаляване)

2. Създаване на положителни нагласи към учебния процес

 • Индикатор за постигане – успехът на застрашените ученици

 МЕРКИ (ДЕЙНОСТИ) ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЧИЛИЩЕ

 1. Своевременно идентифициране на признаците за изоставане в усвояването на учебното съдържание и застрашеност от отпадане ("ранен учебен неуспех").

 1.1. Изготвяне на ежемесечни отчети от класните ръководители за броя на отсъствията и причините, поради които учениците отсъстват.

1.2. Изработване ежегодно и актуализиране на регистър на застрашените от отпадане ученици.

1.3. Анализ на постиженията на застрашените от отпадане ученици и осъществяване на педагогическа подкрепа от страна на педагогическите специалисти и училищното ръководство.

1.3.1. Провеждане на задължителна допълнителна индивидуална и групова работа по съответните предмети, предоставяща възможности за индивидуален темп при усвояване на учебното съдържание от учениците с обучителни затруднения.

2. Включване на застрашените от отпадане ученици в извънкласни и извънучилищни дейности.

 2.1. Откриване на силните страни на личността

 2.2. Развиване на силните страни на личността чрез индивидуална работа с учениците или включването им в групи за извънкласни дейности.

3. Осъществяване на ефективен диалог между училището и семействата на застрашените от отпадане ученици.

 3.1. Въвеждане на алтернативи на традиционната родителска среща.

 3.2. Засилване на контрола върху отсъствията и своевременно информиране на родителите.

 3.3 Работа по училищен проект „ Всички в час“ за поощряване на класове и ученици с най-малък брой извинени и неизвинени отсъствия.

 3.4 Еднократни целеви стипендии за ученици, недопускащи извинени и неизвинени отсъствия.

 3.3. Разпределяне на отговорностите и ангажиментите по отношение посещаемостта на училище между класните ръководители и родителите.

 

Програмата е приета от педагогическия съвет на 01.09.2016г. / Протокол №13/