Професионална гимназия по електротехника

Единни училищни правила за действие в случаи на тормоз сред учениците

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА – ВАРНА Утвърждавам: Живка Москова Директор на ПГ по електротехника ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ Настоящите правила регламентират задълженията на всички служители, свързани със случаите на тормоз. Те са част от превантивните дейности, които се предприемат на равнище училище. I. Задължения на персонала на училището 1.Педагогически съвет • Приема настоящите правила, като част от Правилника за дейността на училището 2. Координационен съвет • Планира, проследява и координира дейностите за справяне с тормоза на равнище училище; • Обобщава резултатите от оценката на тормоза в началото и в края на учебната година и запознава заинтересованите страни с обобщените резултати; • Обобщава предложенията на класовете и изготвя общоучилищни правила и ценности; • Обсъжда и приема процедурите за докладване, регистриране и проследяване на случаите на тормоз; • Прави мотивирани предложения до директора с цел подобряване на работата; • Подпомага класните ръководители с материали и консултации, съдейства за организирането на периодични обучения на учителите по темата за насилието и тормоза 3.Училищен психолог • Член е на Координационния съвет за противодействие на тормоза в училище; • Съдейства на класните ръководители при извършване на оценката на тормоза в училище; • Отговаря за воденето и съхранението на Дневника за регистриране на случаите на тормоз и съпътстващата документация; • Участва в екипите за работа по случай и разработва програми за работа с деца в риск 4.Класни ръководители • В началото и в края на учебната година извършват оценка на тормоза между учениците в класа по методика, определена от Координационния съвет; • Запознават учениците с процедурата за съобщаване на случаи на тормоз; • Инициират приемането на правила и ценности на равнище клас, които поставят на видно място в класната стая; прочетете още тук